هیأت.علمی

1 2

11 ارديبهشت 1400
تماس با ما
تماس با اداره امور هیأت علمی

 

8 بهمن 1399
اعضاء کمیته ترفیع هیأت علمی
اسامی اعضاء

 

8 بهمن 1399
گروه علوم پایه
اسامی گروه علوم پایه

 

8 بهمن 1399
اعضاء هیأت ممیزه مستقل دانشگاه
اسامی اعضاء هیأت ممیزه آذر 1402

 

8 بهمن 1399
گروه علوم بالینی
اسامی گروه علوم بالینی هیأت علمی

 

8 بهمن 1399
دبیرخانه جذب اعضاء هیأت علمی
جذب

 

8 بهمن 1399
کارگزینی هیأت علمی
کارگزینی امور هیأت علمی

 

8 بهمن 1399
امور رفاهی هیأت علمی
امور رفاهی

 

8 بهمن 1399
فرآیندهای امور هیأت علمی

 

6 بهمن 1399
دانشکده پزشکی
اسامی اعضاء

 
1 2
< >