امور.هیأت.علمی

1

8 بهمن 1399
کارگزینی هیأت علمی
کارگزینی امور هیأت علمی

 

8 بهمن 1399
فرآیندهای امور هیأت علمی

 

9 دی 1399
کارشناس امور هیأت علمی
شرح وظایف کارشناس امور هیأت علمی

 

8 دی 1399
مدیر اداره امور هیأت علمی
رزومه و معرفی مدیریت

 
1
< >