اسامی

1

8 بهمن 1399
اعضاء کمیته ترفیع هیأت علمی
اسامی اعضاء

 

8 بهمن 1399
گروه علوم پایه
اسامی گروه علوم پایه

 

8 بهمن 1399
اعضاء هیأت ممیزه مستقل دانشگاه
اسامی اعضاء هیأت ممیزه آذر 1402

 

8 بهمن 1399
گروه علوم بالینی
اسامی گروه علوم بالینی هیأت علمی

 

6 بهمن 1399
دانشکده دندانپزشکی
اسامی اعضاء

 

6 بهمن 1399
دانشکده پرستاری و مامائی
اسامی اعضاء هیأت علمی

 

6 بهمن 1399
دانشکده بهداشت و تغذیه
اسامی هیأت علمی

 

6 بهمن 1399
دانشکده پیراپزشکی
اسامی اعضا هیأت علمی

 

6 بهمن 1399
اعضا هیأت علمی
اسامی اعضاء

 
1
< >