آئین.نامه

1

8 بهمن 1399
هیأت ممیزه
هیأت ممیزه

 

6 بهمن 1399
فرمها، آئین‌نامه‌ها و قوانین

 

6 بهمن 1399
کمیته ترفیع پایه هیأت علمی
اعضاء کمیته و آئین نامه ها و فرایندها

 

9 دی 1399
آئین نامه اداری استخدامی
آئین نامه اداری استخدامی هیأت علمی

 
1
< >